นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายทางธุรกิจ

1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ รายละเอียดและราคาของสินค้าที่บริษัทฯจำหน่าย ทั้งนี้ ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่างๆ ตลอดจนข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน และความต่อเนื่องของข้อมูลในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในคัดเลือกผู้ประสงค์ใช้บริการ การระงับหรือจำกัดขอบเขต รวมถึงการปฏิเสธสิทธิในการใช้บริการทางเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ตามเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด และไม่ถือว่าเป็นการกระทำให้ท่านหรือบุคคลใดเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะไม่ยกเว้นเงื่อนไขการให้บริการข้อมูลนี้ไม่ว่าส่วนใดให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์โดยทันที

2. เว็ปไซต์นี้เป็นเพียงช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งดำเนินการโดยบริษัท สกุลชัยคอนกรีต จำกัด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับประกัน หรือรับผิดชอบความเสียหายใดๆของผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากผู้ขนส่ง ผู้ผลิต หรือผู้ใช้งาน ทุกประการ

3. ลูกค้าหรือผู้ใช้มีหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆจนเข้าใจชัดเจน ผ่านช่องทางต่างๆที่บริษัทฯมีให้ใว้ กรณีลูกค้าสั่งซื้อแล้วจะถือว่าเข้าใจวิธี เงื่อนไข และข้อกำหนดของสินค้าและการจัดส่งสินค้าครบถ้วนแล้ว

4. การซื้อสินค้าและบริการผ่านเว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการอย่างเป็นทางการของบริษัท สกุลชัยคอนกรีต จำกัด การชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่างๆจะต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้บนหน้าเว็ปไซต์ หรือเจ้าหน้าที่ บริษัท สกุลชัยคอนกรีต จำกัด แจ้งผ่านทางช่องทางแชตทุกช่องทางของเว็ปไซต์นี้เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ไม่ถือว่าเป็นการชำระค่าสินค้าและบริการให้กับ บริษัท สกุลชัยคอนกรีต จำกัด 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณเข้าชมและดำเนินการใด ๆ กับเว็บไซต์ของเรา หรือสื่อสารหรือติดต่อเรา เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปันและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ 
 

ข้อมูลที่ร้านค้าเก็บ

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ชื่อและนามสกุล เบอร์โทร อีเมล ที่อยู่ โดยเราไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า 

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ และเท่าที่เราสามารถทำตามพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล หากจำเป็น เราจะขอความยินยอมล่วงหน้าจากคุณในการประมวลผล 
 

เราเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้นานแค่ไหน

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่ได้มีการนำเข้าข้อมูลในระบบ และจะถูกลบทิ้งถาวรจากระบบของเราหลังจากระยะเวลาดังกล่าว

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลใดบ้าง

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงบุคคลเหล่านี้

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น ซึ่งสิทธิเหล่านี้อาจรวมถึง

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ sakulchaiconcrete@gmail.com เพื่อขอลบ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายคืนเงิน 

กรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อล่วงหน้า 2 วันก่อนวันสั่งผลิต บริษัทฯจะคืนเงินลูกค้าเต็มจำนวน กรณียกเลิกคำสั่งซื้อก่อนการผลิตไม่ถึง2วัน บริษัทฯจะคืนเงินเป็นจำนวน 90% จากยอดชำระ กรณีมีการผลิตคอนกรีตฯจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

กรณีลูกค้าขอคืนเงิน สามารถกรอกแบบฟอร์มการขอคืนเงินบนหน้าเว็ปไซต์ บริษัทฯจะคืนเงินให้กับลูกค้าภายในระยะเวลา 14 วันทำการ โดยจะคืนเงินผ่านช่องทางที่ลูกค้าชำระเข้ามา เช่น กรณีลูกค้าโอนเงินจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อนาย A บริษัทฯจะโอนคืนกลับไปยังบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อนาย A เท่านั้น 

 

นโยบายเปลี่ยนและคืนสินค้า 

สินค้าประเภทคอนกรีตผสมเสร็จเป็นสินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี ทั้งนี้ก่อนการผลิตสินค้าทุกครั้ง เจ้าหน้าที่จะติดต่อกับลูกค้า เพื่อยืนยันความพร้อมในการใช้สินค้า ก่อนที่จะผลิตทุกครั้ง

นโยบายยกเลิกการสั่งซื้อ 

กรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันสั่งผลิต ภายในเวลาทำการ 8.00-17.00 น. บริษัทฯจะคืนเงินลูกค้าเต็มจำนวน กรณียกเลิกคำสั่งซื้อก่อนการผลิตไม่ถึง2วัน บริษัทฯจะคืนเงินเป็นจำนวน 90% จากยอดชำระ กรณีมีการผลิตคอนกรีตฯจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี กรณีตัวอย่าง หากลูกค้าจองคอนกรีตเพื่อเทวันพฤหัสบดี กรณีต้องการยกเลิก สามารถแจ้งยกเลิกได้ภายในวันอังคาร ก่อน 17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

นโยบายจัดส่ง 

สินค้าจะถูกจัดส่งโดยรถบรรทุกคอนกรีตผสมเหลวตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งให้กับลูกค้า โดยขนาดของรถขนส่งขึ้นอยู่กับรูปแบบรถขนส่งที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกในหน้าก่อนชำระเงิน 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบก่อนที่บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน บริษัทจะทำการขอความยินยอมจากท่านก่อน โดยการขอความยินยอมบริษัทจะทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ท่านมีความเป็นอิสระในการให้ความยินยอมในการที่บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะไม่กำหนดเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อให้เข้าถึงการรับบริการ หรือเข้าทำสัญญากับบริษัท หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการรับบริการนั้น นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทกำหนดขึ้น ในกรณีที่ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การให้ความยินยอมของท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนท่านด้วย หากผู้จะให้ความยินยอมนั้นเป็นผู้เยาว์ที่อายุไม่เกิน 10 ปี ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองนั้นโดยตรงในกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ต้องขอความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถนั้นแล้วแต่กรณี บริษัทจะดำเนินการให้ข้อมูลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 

 

Visitors: 269,887