พูดจาภาษาคอนกรีต

    หากคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการก่อสร้าง หรือวงการนี้โดยตรง ก็จะไม่รู้คำเรียกบางอย่างที่ช่างเขาพูดกัน เอ๊ะ! พูดกันเรืองอะไร 

วันนี้ผมจึงจะมาสอนคำพูดฮิตติดปาก และความหมายของคำเหล่านั้นให้เข้าใจกันนะครับ

 

   1.แพล้นปูน หรือ แพล้น หมายถึง โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นสถานที่เอา ส่วนผสมต่างๆเช่น หิน ทราย ปูนซีเมนต์ น้ำ สารผสมเพิ่ม 

มารวมกัน แล้วกวนในเครื่องผสม หลังจากนั้นจึงเทใส่รถผสมคอนกรีตฯ

 

   2.รถโม่ รถปูน หมายถึง รถผสมคอนกรีต เป็นยานพาหนะที่จะนำคอนกรีตจากแพล้นปูนไปส่งยังหน้างานของลูกค้า

 

   3.หน้างาน หรือไซต์งาน หมายถึง สถานที่ก่อสร้างนั้นๆ หรือสถานที่ก่อสร้างที่กำลังกล่าวถึงอยู่

 

   4.โหลดปูน หมายถึง การสั่งให้โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็ต ผสมคอนกรีตฯใส่รถโม่ออกมาส่งยังหน้างาน หากช่างพูดว่า "โหลดออกมาเลย" 

นั่นก็หมายความว่า หน้างานพร้อมเทคอนกรีตแล้ว ผสมคอนกรีตออกมาจากแพล้นปูนได้เลย

 

   5.คิว หมายถึง มาจากคำว่า คิวบิกเมตร ซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Cubic metre แปลว่าลูกบาศ์กเมตรนั่นเอง ดังนั้นถ้าจะสั่ง

คอนกรีตผสมเสร็จจำนวน 5 คิว หมายความว่าจะได้คอนกรีตฯ ปริมาตร 5 ลูกบาศ์กเมตร

 

   6.Strength หรือ สเตร็ง ที่ช่างมักชอบพูดๆกัน หมายความว่า กำลัง หรือกำลังอัดของคอนกรีต ซึ่งจะมีหน่วยเป็น KSC เช่นบอกว่า Strength 240 

นั่นหมายความว่าคอนกรีตมีกำลังอัด 240 KSC

 

   7.KSC หรือ เค เอส ซี หมายถึง คำนี้มักจะได้ยินในหมู่วิศวกรหน่อยๆ เพราะคำนี้เป็นหน่วยของแรงต่อพื้นที่ โดยมาจากคำว่า kilogram square centimetre 

หรือกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนั่นเอง ถ้าสั่งคอนกรีต 240 KSC นั่นหมายความว่า คอนกรีตจะรับแรงต่อพื้นที่ได้ 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร นั่นเอง

 

   8.ลูกปูน หมายถึง ก้อนตัวอย่างสำหรับทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต ซึ่งโดยปกติมีสองรูปแบบคือ แบบทรงลูกบาศก์ และทรงกระบอก ถ้าเป็นแบบทรงลุกบาศ์ก

จะมีขนาดด้านละ 15 เซนติเมตร แต่ถ้าเป็นทรงกระบอกจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร และความสูงอยู่ที่ 30 เซนติเมตร

Visitors: 245,326