ประโยชน์ของพอซโซลาน

    ในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ วัตถุดิบที่จำเป็นอย่างหนึ่งและเป็นหัวใจในส่วนผสมของคอนกรีตนั่นก็คือปูนซีเมนต์ 

ปูนซีเมนต์มีบทบาทในการเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่าง Aggregate เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้หินและทรายยึดกันไว้ได้ เกิดเป็นคอนกรีต

ที่มีความคงทนแข็งแรงอย่างที่เราใช้กันมาตั้งแต่อดีต แต่ปูนซีเมนต์นั้นก็ยังมีจุดบกพร่องซ่อนอยู่ในโมเลกุลเล็กๆที่เรามองไม่เห็น

ปูนซีเมนต์เมื่อเกิดปฏิกิริยากับน้ำแล้วเกิดการเซ็ทตัว มักจะเกิดรูพรุนในเนื้อคอนกรีต เนื่องจากอนุภาคของซีเมนต์ที่มีเหลี่ยมคม

      

    ดังนั้นจึงเกิดช่องว่างระหว่างซีเมนต์กับAggregate ช่องว่างที่ว่านี้เองเป็นจุดบกพร่องของคอนกรีต

บกพร่องอย่างไรนั้นหรือ....ก็การที่มีรูพรุนมากๆจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างซีเมนต์และAggregate

ลดลง ส่งผลให้ค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมีค่าต่ำลงไปด้วย นอกจากนั้นการมีรูพรุนมากยังส่งผล

ถึงความทนทานของคอนกรีตอีกด้วย กล่าวคือ อากาศ น้ำ สารเคมี เกลือ ฯลฯ สามารถแทรกซึมเข้าสู่

เนื้อคอนกรีตได้อย่างง่ายดาย และเข้าไปกัดเซาะเนื้อเหล็กที่ฝังอยู่ในคอนกรีต ทำให้เกิดสนิมขึ้น เมื่อเหล็กเป็นสนิม

เหล็กก็เกิดการขยายตัว เมื่อเหล็กขยายตัวคอนกรีตก็แตกร้าวตามไปด้วย 

ดังนั้นเพื่อป้องกันให้เกิดจุดบกพร่องต่างดังที่กล่าวมานั้น วัสดุพอซโซลานหรือที่บ้านเราเรียกกันว่า fly-ash นั้น

จึงเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มคุณสมบัติที่ดีของคอนกรีต เนื่องจาก fly-ash นั้นเป็นวัสดุที่มีโมเลกุล

เป็นทรงกลม ขนาดเล็ก ดังภาพ

      

    การที่เป็นทรงกลมและมีขนาดเล็กกว่าซีเมนต์ fly-ash จึงสามารถเข้าไปแทรกซึมในช่องว่าง

ระหว่างอนุภาคของซีเมนต์พอดี ส่งผลให้รูพรุนในคอนกรีตก็ลดลงไปด้วย การที่fly-ash สามารถ

เข้ามาแทนซีเมนต์ได้นั้นก็เพราะว่า fly-ash เป็นวัสดุที่มีส่วนประกอบทางเคมีคล้ายๆกับซีเมนต์นั่นเอง

 

              องค์ประกอบทางเคมีของ Cement

            

              องค์ประกอบทางเคมีของ fly-ash

    นอกจากนั้นการที่อนุภาคของ pozzolan มีลักษณะเป็นทรงกลม ทำให้คอนกรีตที่ได้รับการผสม fly-ash นั้น ลื่นเหลว

กว่าคอนกรีตที่ไม่ได้ผสม fly-ash แม้ใส่น้ำเท่ากัน ทำให้ช่างปูนสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น คอนกรีตไหลลงแบบได้ดีมากขึ้น

โดยไม่ได้ใส่น้ำเพิ่ม 

          

    การใส่ fly-ash เป็นการทำให้คอนกรีตเกิดปฏิกริยาช้าลงกว่าเดิม นั่นหมายความว่า หากผสมด้วยซีเมนต์ล้วนจะทำให้คอนกรีต

แข็งตัวเร็วกว่า ซึ่งเป็นข้อดีหากต้องการจะถอดแบบเร็ว แต่ก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นสะสมเยอะมาก เนื่องจากปฏิกิริยาในคอนกรีตเกิดเร็ว

จึงคายความร้อนออกมาเร็ว และสิ้นสุดปฏิกิริยาเร็ว (กำลังอัดจะไม่เพิ่ม) ต่างจากคอนกรีตที่ผสม fly-ash ปฏิกิริยาเกิดขึ้นช้ากว่า

คอนกรีตที่ผสมซีเมนต์ล้วน แต่คายความร้อนน้อยกว่า ปฏิกิริยาเกิดขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆ (กำลังอัดเพิ่มขึ้นช้าๆแต่ขึ้นเรื่อยๆจนแซงหน้า

คอนกรีตแบบซีเมนต์ล้วน

 

       

    ในปัจจุบันการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ทั้งในประเทศไทยและหลายๆประเทศทั่วโลก มีการใช้ fly-ash กันอย่างแพร่หลาย

ด้วยเหตุผลที่ว่า fly-ash นั้นเพิ่มความทนทานให้กับคอนกรีต ลดความร้อนสะสมระหว่างการก่อตัวของคอนกรีต

เพิ่มกำลังอัดในระยะยาวให้กับคอนกรีต อีกทั้งยังทำให้ คอนกรีตนั้นลื่น work ability สูงทำงานได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้น้ำเยอะ

 

 ***สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ คลิกที่นี่

 


อ้างอิงรูปภาพประกอบบทความจาก

www.shieldcrete.com

www.intechopen.com

www.uniconreadymix.com

www.buildingresearch.com.np

 

 

Visitors: 219,998